http://www.ttmhcg.com/news/news052001.html

PH?N <ETH>?I NH?O BÁNG HÌNH ?NH M? MARIA
SANTA FE, New Mexico (Hoa K?): Hôm 16.04.2001, tr??c nh?ng l?i ph?n ??i c?a ng??i Công Giáo t?i ti?u bang này và ? nh?ng n?i khác, H?i ??ng qu?n tr? vi?n b?o tàng ? ti?u bang New Mexico m? m?t cu?c ?i?u tr?n và s? có quy?t ??nh ??i v?i b?c hình c?a ngh? si˜ Alma Lopez mô t? <ETH>?c M? Guadalupe m?c ?? t?m 2 m?nh.
M?c d?u Lopez cho r?ng cô ta mu?n mô t? M? Maria nh? là m?t ph? n? có cá tính m?nh m?, ??c l?p, b?c hình l?p d? này v? <ETH>?c M? ?ã gây xáo tr?n trong ??i s?ng tinh th?n c?a nhi?u ng??i Công Giáo vì <ETH>?c M? Guadalupe là b?n m?ng c?a c? M? châu.