http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2001/04/3B9AF482/

Th? sáu, 6/4/2001, 08:59 (GMT+7)
Ph?n ??i b?c tranh ??c m? ??ng trinh m?c áo t?m
B?c tranh v? ??c m? ??ng trinh.
M?t cu?c tranh cãi l?n ?ã bùng n? khi b?c tranh ??c m? ??ng trinh trong trang ph?c bikini ???c tr?ng bày t?i B?o tàng Ngh? thu?t dân gian Qu?c t? ? bang New Mexico, M?. Nh?ng ng??i theo ??o Thiên chúa ?ã coi ?ó nh? m?t s? ph? báng, thoá m? ngh? thu?t và ??c m?.
Tác ph?m này do ngh? si Alma Lopez, s?ng t?i Los Angeles th?c hi?n t? nh?ng m?nh gi?y nh? và ???c dán l?i. T?ng Giám m?c Michael Sheehan t?c gi?n lên án ngh? si ?ã phác h?a ??c m? nh? th? m?t “ph? n? h? h?ng”.
Nh?ng Lopez nói r?ng cô ch?ng th?y có gì là ph?m th??ng khi th? hi?n ??c m? v?i v? ??p c?a ph? n? hi?n ??i: “M?i ng??i quá b?o th?. Ngay c? khi ng?m b?c tranh v?i con m?t k? tính nh?t, tôi cung ch?ng th?y nó có gì thô thi?n. Tôi ch? nhìn th?y m?t thân hình ??p nh? món quà ???c ??ng sáng t?o ban cho”.
Hàng tram ng??i ph?n ??i ?ã xu?t hi?n phía ngoài b?o tàng hôm th? t? khi Ban t? ch?c tri?n lãm h?p bàn v? vi?c có nên d? b? b?c tranh xu?ng hay không. Và bên trong, 400 ng??i ??ng ch?t c?ng hò la ph?n ??i. Ban t? ch?c ?ã ph?i hoãn cu?c h?p sau n?a ti?ng ?àm phán b?i c?nh sát lo s? s? có b?o l?c n? ra.
T.T. (theo BBC, 6/4)